מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

רכש, מכרזים והתקשרויות

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו התקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה, שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים ועבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.
באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה.

לכל שאלה בנושאי רכש, מכרזים והתקשרויות ניתן לפנות למשרדי היחידה:

מזכירת רכש: גב' שירית כהן

shiritc@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423435

מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות: גב' אורית לובקה

oritl@yvc.ac.il
טלפון: 04-6423450

מכרזים
מאגר רשימת המציעים

קול קורא להצטרפות לרשימת מציעים
        Array
(
  [category] => 227
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        
מציעי המכללה מאי 2019
        Array
(
  [category] => 227
  [layout] => 6
  [show_update] => 
)
        

הליך פנייה מוקדמת לקבלת מידע

התקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונת המכללה לפרסם מכרז של יצרן שהינו ספק חוץ

הודעה על כוונת המכללה לפרסם מכרז של יצרן שהינו ספק חוץ