מתעניינים בלימודים ורוצים להתייעץ איתנו?

קורסים אקדמיים

תקשורת המונים
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה במושגי היסוד, התיאוריות, הגישות והמודלים המרכזיים בחקר תקשורת ההמונים מראשיתו ועד ימינו. במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים רק לא לחומר העיוני, גם אלא לדרכי המחקר, לכלי המחשבה, הדיון והביקורת בתחום. בנוסף, תבחנה השפעותיהן של דיסציפלינות אחרות על חקר תקשורת ההמונים, בראשן סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדע המדינה ולימודי תרבות.

ארגונים ואנשים בתקשורת
קורס זה נועד לבחון ולהכיר את תקשורת ההמונים משני היבטים: המבני-מוסדי והמקצועי-תוכני, ולהקנות היכרות בסיסית עם השחקנים הפועלים בה ועם התהליכים המעצבים אותה. הקורס עוסק בסוגים שונים של כלי תקשורת, בתפקידים/מקצועות והפרקטיקות העיתונאיות, ביחסים המורכבים בין העיתונות ובין מוסדות חברתיים אחרים, כמו המוסד הפוליטי, המוסד העסקי, המוסד המשפטי. , כן כמו יידונו דגמי פיקוח שונים על התקשורת, כדוגמת רגולציה מדינתית ורגולציה עצמית. במהלך הדיונים יושם דגש על המייחד את אמצעי התקשורת השונים בישראל: עיתונות מודפסת, רדיו, טלוויזיה, עיתונות מקוונת ותקשורת מגזרית.

טכנולוגיה, תקשורת ותרבות ֵ
הנחת היסוד של הקורס היא שאמצעי וטכנולוגיות תקשורתיות, תרבות, היסטוריה וחברה קשורים ומזינים זה את זה. המערכות התרבותית והחברתית נגזרות מן הטכנולוגיות התקשורתיות הר?וחות באותה החברה וגם משפיעות עליהן. יחסי כוחות חברתיים אף הם ניזונים מתוך המערכות התקשורתיות ונמצאים ביחסי- גומלין איתן. נעמוד על התפתחויות סוציו-היסטוריות של אמצעי תקשורת ונתבונן כיצד עצם קיומם משליך על החברה והתרבות בהֶקשר מקומי/לאומי, בהֶקשר בינלאומי וגם במישור הפרטני/קוגניטיבי.

מגדר ותקשורת
"אישה לא נולדת אישה היא נעשית אישה" (סימון דה בובואר) . התביעה לראות באישה שווה בערכה, בזכויותיה וביכולותיה, היא קודם כל הכרה באישה כבת אדם לצידו של הגבר. המאבק הפוליטי והתרבותי על הכרה זו, שהתנהל בעיקרו במהלך המאה ה 20 -וממשיך בעוצמה עד היום, יוצג באמצעי התקשורת תוך שהוא מעצב ומארגן תפיסות מגדריות הנושקות לכל תחומי החיים. אמצעי התקשורת הממסדיים הישנים כמו גם ה"ניו-מדיה" הם מערכת תרבותית בה מובנות ומיוצגות תפיסות של גבריות ונשיות . הם תורמים לשימורם של מבנים חברתיים היררכיים ובה בעת גם פועלים לשינויים; חדשות ואקטואליה, תוכניות בידור פופולריות, סדרות דרמה טלוויזיוניו ת כמו גם מוסיקה וסרטי קולנוע הם אמצעי לעיצוב שיח תרבותי הנע בין שימור לשינוי תפיסות מגדריות. במסגרת הקורס נרכיב "משקפיים מגדריים" לניתוח ביקורתי של טקסטים תקשורתיים וסוגיות תקשורתיות.

תרבות דיגיטלית
מטרת הקורס היא הכרות ראשונית עם מושגי יסוד, תיאוריות ומחקרים העוסקים במדיה הדיגיטליים. נסקור את התפתחות האינטרנט מאמצע המאה ה 20 . -נבחן באיזו מידה מתפקדות הטכנולוגיות הדיגיטליות כ"סוכני שינוי" ואת השיח האוטופי- טכנולוגי המתקיים ביחס אליהן. נתייחס לסביבה הדינמית של תקשורת מתווכת מחשב ונדון בתופעת דוגמת הזנב הארוך, חכמת ההמונים ושיתופיות

תקשורת שיווקית
תחום התקשורת השיווקית (מרקום) הוא תחום תוסס ועכשווי הכולל בתוכו מגוון אמצעי תקשורת ופעולות שמטרתם העברת מסרים תקשורתיים לצורך השגת מטרות עסקיות ארגוניות. קורס זה יתמקד בשיווק, יחסי ציבור ופרסום בעולם הדיגיטלי ויקנה למשתתפים בו ידע בסיסי והיכרות עם מושגי יסוד, שיטות ומודלים מרכזיים מעולם התקשורת השיווקית.

תקשורת משודרת מטרת הקורס, להציג לפני הסטודנט " את אבני הבניין" של התקשורת המשודרת באמצעות מפגש עם אמצעי התקשורת השונים (רדיו וטלוויזיה). הקורס יסקור את פניה הרבים והמגוונים של התקשורת המשודרת ויעסוק, בין היתר, בהיסטוריה של התקשורת המשודרת ( טכנולוגיה ומבנים של רדיו וטלוויזיה, השפעת המהפכה הדיגיטלית);בהיבטים החברתיים של תקשורת משודרת (שידור ציבורי מול שידור מסחרי, שידור כמקור מידע מול שידור כתרבות או בידור); בתכניה (חדשות, פרסומות, בידור, תעמולה) וכן בפן הוויזואלי והלשוני של התקשורת המשודרת ( תקשורת חזותית, נושאי שפה ושיח )

לשון, תרבות וחברה
מטרת הקורס לתאר את פניה של העברית הישראלית בת זמננו בהקשריה התרבותיים- חברתיים כשפה חיה תוך התייחסות לערכיה של החברה ולשינויים שחלו . בה בקורס ייבחנו תהליכים טבעיים בשפה דבורה לעומת שפה כתובה, דרכי חידוש של צורות, מילים ומשמעויות בעברית, השפעת הלעז על העברית הישראלית, השימוש בסלנג ובלשון הדיבור.

דיני תקשורת
במסגרת קורס זה נכיר את העקרונות והיסודות המשפטיים בישראל העוסקים בהסדרת מערכת התקשורת מתוך ראיית חופש הביטוי כעקרון בסיסי במדינה דמוקרטית . בקורס נבחן עקרון זה אל מול אינטרסים אחרים של הפרט והציבור וינותחו ההסדרים החוקיים ביחס למוסדות תקשורת ההמונים השונים ולעוסקים בתחום. ננתח ונבקר את הדינים והתקדימים התוחמים את החופש העיתונאי ואת חופש העיתונות בישראל ונעמוד על השינויים והשיפורים הנחוצים כדי שהתקשורת הישראלית של שנות האלפיים תמשיך למלא את שליחותה במדינה דמוקרטית.

תהליכי שכנוע
מטרות קורס זה הינן להקנות לסטודנטים מושגים בסיסיים בתיאוריות העוסקות ברכישת עמדות, שינויי עמדות ותהליכי השפעה ושכנוע. כמו כן יקנה הקורס כלים על מנת להשתמש בידע התיאורטי לצורך הבנה, ניתוח ותכנון של מערכי השפעה ושכנוע, הן בתקשורת בינאישית והן בתקשורת המונים. לשם כך, יקראו תלמידי הקורס ספרות העוסקת בתיאוריות המובילות ובמחקרים החשובים בתחום השכנוע בהקשרים חברתיים שונים בד בבד עם ניתוח אירועי תקשורת ציבוריים מוכרים.

אתיקה עיתונאית
הקורס נועד לאפשר לסטודנטים לצרוך ולנתח תכנים תקשורתיים מנקודת מבט ביקורתית. השיעורים יעסקו בדרכים לזיהוי וחשיפה של בעיות אתיות, בניתוח הסיבות לבעיות אלה, ובקשר שבין מטרות התקשורת לבין מושגים אי" כמו תלות", "אמת", "אובייקטיביות", "צנעת הפרט "ו" אינטרס הרווח". במהלך הקורס, ייחשפו הסטודנטים לגישות פילוסופיות ומקצועיות מגוונות לטיפול בסוגיות אתיות בתקשורת. , כן כמו יידונו בשיעורים בעיות אתיות-תקשורתיות ספציפיות, כמו הטיפול התקשורתי בסלבריטאים או התנגשות בין אינטרסים מקצועיים לאינטרסים ממלכתיים, אירגוניים ואישיי.

פוליטיקה, תקשורת ודעת קהל
מטרת הקורס להקנות ידע והבנה של יחסי הגומלין המורכבים שבין המוסד הפוליטי למוסד התקשורתי בארץ ובעולם, בתקופות שונות, תוך ניתוח הנסיבות המרכזיות בהן באים יחסי הגומלין לידי ביטוי. הקורס יעסוק במחשבה הנורמטיבית של העיסוק בתקשורת ודעת קהל כמו גם בגישה האמפירית. כמו כן, יבחנו סוגיות שונות כגון הקשר בין לאומיות ותקשורת, זיכרון קולקטיבי ותקשורת, וירטואליות ועוד.

צריכת תקשורת ופנאי
הקורס מתמקד בבחינת התקשורת כתרבות ובסוגיית הפנאי בעולם המערבי בכלל ובישראל של שני העשורים האחרונים בפרט. נבין את מקומה של התקשורת בהבניית תרבות הפנאי והשלכותיה על איכות חיינו כיום. נבחן את יחסי הגומלין שבין תקשורת, תרבות ופנאי ממגוון פרספקטיבות: ברובד האישי, חברתי, מקצועי, דתי, פוליטי, מגדרי, גלובאלי ולוקאלי. כן נדון באופן ביקורתי בהיבטים מרכזיים של תרבות דיגיטלית ובשינויים התרבותיים בדפוסי השימוש וצריכת מדיה ותיקים וחדשים המתרחשים בעקבות המעבר לסביבה תקשורתית -רב ערוצית ומקוונת.

תיאוריות נבחרות בחקר התקשורת
בקורס זה נבחן באופן אינטגרטיבי פעם נוספת מספר תיאוריות מרכזיות בחקר התקשורת אשר נלמדו בקורסים שונים בשנתיים הראש ַ ונות ללימודים, וזאת מתוך מבט ביקורתי ומעמיק. התיאוריות ייבחנו על סמך הֶקשרים סוציו- היסטוריים ופרדיגמאטיים ותוך ניסיון לשרטט היבטים מגוונים של חקר התקשורת, הן במבט דיאכרוני והן במבט סינכרוני. לצורך הצגת הקישורים בין התיאוריות השונות נקרא ונדון בטקסטים מסTג?ת שונות המייצגים את הגישות השונות.

סוגיות אקטואליות בתקשורת הישראלית
קורס זה נועד לבחון בצורה מעמיקה מספר סוגיות אקטואליות בתחום תקשורת ההמונים בישראל. הוא משלב בין חשיפה של הסטודנטים לאנשים הפעילים בשוק התקשורת וחוקרי אקדמיה המומחים בתחומים אלה לבין דיונים תיאורטיים בנושאים הרלבנטיים תוך התייחסות לטקסטים אקדמיים בנושאים אלה. במהלך הקורס ניפגש בין שש לשמונה פעמים. בכל מפגש יהיו שני חלקים: בראשון נשמע הרצאה מפי מרצה אורח על סוגיה ספציפית ולאחר הפסקה קצרה נקיים דיון לניתוח הדברים תוך התייחסות לספרות האקדמית בנושא . כל מפגש – על שני חלקיו – יימשך כשעתיים וחצי.

 • סדנת תקשורת צרכנית

מטרת הסדנה להקנות הבנה מעמיקה של מקצוע הפרסום. הסדנה תשלב לימוד חומר תיאורטי עם ניתוח אירועים פרסומיים ההופכים תיאוריה למציאות אקטואלית, עם תרגול והתנסות מעשית. נושאים עיקריים: (1) תפקיד הפרסום במערך השיווק, (2) פילוח שוק והתנהגות צרכנים, (3) בניית מותגים, (4) אסטרטגיות בידול בשוק תחרותי, (5) תרגום קריאטיבי לאסטרטגיה מותגית.

 • סדנת אינטרנט

מטרת הסדנה להעמיק את הידע של משתתפי הסדנה ברזי האינטרנט, ולהקנות כלים יישומיים בסיסיים, ביניהם הפיכת האינטרנט לכלי עבודה לימודי ואמצעי לשיפור חיי היום-יום. בשל האופי הדינאמי של המדיום, תכני הסדנה יעודכנו לעתים מזומנות, מתוך שאיפה לאפשר התנסות עדכנית ורלוונטית מבחינה נושאית.  סדנה שנתית.

 • סדנת עיתונות

הסדנה נועדה להקנות מושגי יסוד בעבודה העיתונאית, תוך מתן דגש על העיתונות הכתובה אך עם התייחסות גם לעיתונאות רדיופונית, טלוויזיונית ואינטרנטית. נושאים מרכזיים בסדנה: סוגי המדיה השונים; הטקסטים העיתונאיים; מערכות עיתונאיות ובעלי תפקידים בתוך העיתון; העבודה העיתונאית: יחסי מקורות-כתבים, איסוף המידע ועיבודו, כתיבה עיתונאית, יחסי כתבים-עורכים, עבודת העריכה; מגבלות פנימיות וחיצוניות על העבודה העיתונאית: המערכת החוקית, המערכת האתית.

 • סדנת רדיו

הסדנה נועדה להקנות למשתתפים ידע והבנה במושגי היסוד, הגישות והתנסות בתחום הרדיו. במסגרת הקורס, יחשפו המשתתפים לתהליך ההכנה ולהפקה בפועל של תוכניות רדיו, יתנסו בהכנת משדר רדיו בן שעה, תוך כדי מסע הכרות יצירתי והתנסות מעשית בתפקידים השונים והפעלת הציוד הדרושים להפקת תוכנית רדיו. הלימוד ישלב תיאוריה ותרגול מעשי באולפני הרדיו.

 • סדנת צילום טלוויזיה

הסדנה תקנה למשתתפים ידע בסיסי בצילום וידאו. במהלך הסדנה נכיר את המצלמה, נלמד מושגים בסיסים בשפת הקולנוע באמצעות ניתוח סרטים ונתנסה בצילום עלילתי ותיעודי.

 • סדנת עריכת הוידיאו

העולם התקשורתי תופס תאוצה במערכות ממוחשבות ועל כן עריכות עכשוויות לא ניתן לבצע ללא ידע בשימוש בתוכנות עריכה. הסדנה תעניק ידע יסודי ובסיסי בהפעלה ושימוש בתוכנה CS6 Premiere pro 1.5. העבודות ייערכו עם פסי קול שמובילים סיפור בתוך הסרט ואת התוצאה הסופית ניתן יהיה לצרוב ל DVD.

 • בנייה ועיצוב אתרים

סדנת האינטרנט תכשיר הסטודנטים לתכנן, לעצב ולבנות אתר אינטרנט באמצעות מחולל האתרים הפופולארי WordPress. בתוך כך יוקנו טכניקות עיצוב מתקדמות; תכנון ממשק; אינטגרציה בין האתר לבין רשתות חברתיות פופולאריות; שימוש באודיו-וידיאו ועוד. בין השאר יתוודעו הסטודנטים לסביבה הטכנולוגית בה מצוי אתר האינטרנט, ילמדו לתחזקו באופן שוטף ולהתאים את מאפייניו לקהל היעד. לטובת עיצוב האתר ועיצוב הממשק ילמדו בסדנה שתי תוכנות נוספות: "פוטושופ" ו-Artisteer.

 • סדנה להפקת מגזין שבועי חדשות ערוץ 2

הסדנה מיועדת להיכרות עם העולם המקצועי של העיתונאות, האלקטרונית כמו גם המודפסת: עולם המושגים, המבנה, סביבת העבודה, דרך התפקוד, סוגי הכתיבה, תהליכי העבודה, מערכת היחסים בין כתבים למקורות המידע שלהם, זיהוי בעיות ולחצים וכן דרכי התמודדות עימם. במקביל, יעניק הקורס את היסודות המעשיים של העבודה העיתונאית-איסוף המידע, עיבודו, כתיבתו צילומו ועריכתו לכדי ממהדורה שבועית העוסקת בענייני הצפון ותשודר באתר חדשות ערוץ 2 באינטרנט. הסדנה תשמש פלטפורמה לתלמידים להתנסות מעמיקה ואמתית בעיסוקים המעשיים של העבודה העיתונאית. סטודנט הנרשם לסדנה זו, מחויב להירשם לסטאז' מהדורה. הקלטות התוכנית במסגרת הסטאז' יתבצעו לסירוגין בימי ב' ו-ג'. ההשתתפות מותנית בראיון קבלה.

 • סדנת עריכת וידאו מתקדמת

חלקו של תהליך עריכת הסרט (post production) הפך גדול ומשמעותי מאי פעם. סרטים רבים נעשים היום באמצעות מחשב עריכה בלבד. הסדנה מכינה את הסטודנטים להפוך למעשה למפיקים/יוצרים עצמאיים של סרטים אשר נעשים רובם ככולם על מערכת עריכה מתקדמת, תוך שימוש מעמיק בשפה הקולנועית המתחדשת. לבחירת הסטודנטים שלושה מסלולי הפקה: קלאסי-דוקומנטרי. אישי-סרט בנושא פתוח על בסיס תחקיר. תדמית (חדש)-הפקת סרט שעונה על צרכי שוק הטלוויזיה באינטרנט ומקדם נושאים חברתיים ומסחריים. בתום הסמסטר ישלטו הסטודנטים בתוכנת עריכה מסוג Premierpro CC.  התהליך יכלול את עיצוב הפסקול, האפקטים והטקסט. תינתן אפשרות לעבודה עם חומרים שמצלמים הסטודנטים בזמן הסדנה, או חומרים שאספו ממקורות שונים.

 • סדנת עריכת  Avid

הסדנה מיועדת למי שמבקש לעשות צעדים ראשונים בתוכנת ה-Avid, התוכנה הנפוצה ביותר בקרב אנשי המקצוע בתחום הווידיאו. הלימודים יכללו סקירה יסודית ומעמיקה של עבודת העורך בתוכנה והיכרות עם השפה הייחודית של המערכת. מומלץ להגיע עם חומרים מוכנים הכוללים ויז'ואלס (צילומי שטח ווידאו) וסינקים  (רעיונות). הסדנה דורשת תרגול נוסף מעבר ללמידה בסדנה.

 • סדנת אולפן טלוויזיה

אקטואליה וחדשות, דרמה וסיטקום, תכניות אירוח, ספורט ושעשועונים, כל אלה ועוד, הפקתם מתארגנת באולפן הטלוויזיה. השידור הישיר, החי והמוקלט, מגוון התפקידים, כלי העבודה באולפן ומיומנויות עבודה בצוות הפקה יתורגלו ויילמדו באופן מעשי ושיטתי מהשיעור הראשון ועד להפקת תכנית הסיום.

 • סדנת פוטושופ  

בסדנת הפוטושופ ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של התוכנה ולצאת לעולם המדיה הדיגיטליים מוכנים יותר. התכנים הנלמדים בסדנה יותאמו ככל הניתן לסטנדרטים הנדרשים כיום בתעשיית המדיה, תוך שימת דגש על ריטוש ועיצוב תמונות, עיצוב אתר אינטרנט במגוון טכניקות מותאם בעיצובם למחשבים נייחים וטלפונים חכמים, הפרדה ושילוב אובייקטים שונים בתמונה, תיקון תמונות דיגיטליות, שימוש בפילטרים ואפקטים, עבודה נכונה בשכבות, עיצוב באוריינטציה שיווקית ועוד.

סדנת צילום מתקדם  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

בסדנה נלמד על שימוש נכון במצלמות המכשיר הסלולארי שלכם, דרך מצלמת ה HD וכלה במצלמת הDSLR עם האפשרות להחליף עדשות, נלמד כיצד לצלם סצנה דוקומנטרית וגם צילום מסוגנן יותר בעזרת תאורה. נשתמש בטכניקות צילום תוך ניצול אביזרים חדשים שנרכשו ע"י המכללה. נעסוק גם בצילום פורטרט וצילום אובייקטים עם נגיעה בצילום פרסומות טלוויזיה.

 • סדנת תסריטאות  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

מטרת הסדנה לאפשר לסטודנטים לתרגל ולהתנסות בכתיבת יחידות התסריט השונות: כתיבת דיאלוגים, אפיון דמויות, שימוש בסביבה, תחקיר, קונפליקט וכדומה. בנוסף, ירכשו הסטודנטים ידע בסיסי והכרחי בדרך לכתיבה קולנועית וטלוויזיונית תוך התייחסות ראשונית לסוגות (ז'אנרים) השונות. בסדנה נתרגל את כל השלבים מהרעיון הראשוני הגולמי ועד לתסריט המוגמר.

 • סדנת פרסום

הסדנה תשמש כסימולציה למשרד פרסום על מחלקותיו השונות ותקנה למשתתפים ידע והכרות בסיסיים עם הפן המעשי של עולם הפרסום. במהלך הסדנה יכירו המשתתפים את מושגי היסוד המקובלים בעולם הפרסום, מבנה משרד הפרסום, תהליכי העבודה השונים  ויתנסו בהפקת קמפיין פרסום שיכלול את גיבוש האסטרטגיה הפרסומית, כתיבת הבריף, בניית תמהיל מדיה, והפקות קריאטיביות.

 • סדנת יסודות התחקיר

עיתונאי טוב (בעיתון, ברדיו או בטלוויזיה) זקוק תמיד ליסוד מוצק של תחקיר טוב. סדנת "יסודות התחקיר" תתעכב ותתעמק על כל האספקטים של התחקיר העיתונאי: כיצד מטפחים מקורות? למי להאמין ובמי לפקפק? איך מצליבים מידע? מתי מותר לחשוף את כל הקלפים, ומתי כדאי להסתירם? מתי עוברים משלב החקירה הסמויה לגלויה? איך עומדים בלחצים? ובעיקר, כיצד מתרגמים מאות מסמכים, ראיונות, תגובות וקטעי מידע לסיפור מעניין? הסדנה תתבסס על התנסויות מהעבודה העיתונאית, ותכלול תרגול מעשי רב, בכיתה ובשטח.

 • סדנה להכשרת דוברים ויועצי תקשורת  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

הסדנה מעניקה ידע וכלים שימושיים בתחומי יחסי הציבור, הדוברות וניהול משברים תקשורתיים. בסדנה נלמד כיצד מעצבים דעת קהל, כיצד בונים אסטרטגיה תקשורתית ומסרים, כיצד מקדמים נושאים בתקשורת הישראלית וכיצד מתמודדים עם משברים ומאבקים. דגש מיוחד יושם על ניתוח מקרים, תרגולים והתנסות מעשית. הסדנה מכינה את הסטודנטים לעבודה הן כדוברים של ארגונים והן כיועצי תקשורת במשרדי יחסי ציבור.

 • סדנת הפקת טלוויזיה

בסדנה ילמדו הסטודנטים את הבסיס להפקת הטלוויזיה. מי האנשים המעורבים בכל הפקה ומה תפקידיהם השונים, כיצד מתכננים הפקה ומה הם המושגים והמינוחים הקשורים בהפקות. ובנוסף, מה הם הסוגות (ז'אנרים) השונות (דרמה, דוקומנטארי, ריאליטי, אולפן, שידורים ישירים ועוד) ומה השוני בצרכי ההפקה ביניהם.

 • סדנת שיווק ואסטרטגיה שיווקית ברשתות חברתיות

בסדנה זו הסטודנטים ייכנסו אל מאחורי הקלעים של עולם הדיגיטל וערוציו השונים ויילמדו כיצד ניתן לנצלם לשיווק ומיתוג. נבין את מתודות העבודה באתרים הקונבנציונאליים, ברשתות החברתיות השונות ("פייסבוק", "טוויטר", "לינקדין", "יוטיוב", "אינסטגרם","טינדר" ואחרות), ובפלטפורמות המובייל והטבלט שתופסות חלק אדיר מהשימוש היומיומי שלנו באינטרנט. נכיר את המקרים שעיצבו את עולם השיווק הדיגיטלי והחברתי ונתנסה בפרויקטים תקשורתיים בפלטפורמות השונות. עולם הפרסום, השיווק ויחסי הציבור ממשיך לגלות את האינטרנט ולהעביר אליו תקציבי ענק-ובסדנה זו נלמד ונתנסה במשימות השונות, ונבין את היכולות הדרושות להשתלב בתחום הצומח והמסעיר ביותר של עולם השיווק של ימינו. פרסום, שיווק, יח"צ דרך הערוצים דיגיטליים-והכל בסדנה אחת.

 • סדנת קמפיין פרסומי במנועי חיפוש (Google)

הסדנה עוסקת בפלטפורמות שיווק ופרסום מתקדמות כגון Google AdWords ו YouTube. כמו כן, במהלך הסדנה יילמדו יסודות הפרסום ב-Google תוך שילוב פרקטיקה וכלים מתקדמים העומדים לרשותנו אשר יביאו לשיפור בתוצאות הפרסום.

 • סדנת "משדרים מוסיקה"  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

בסדנה זו יושם דגש על הפן המוסיקלי ברדיו, על הגשת טקסטים והפעלה טכנית. המשתתפים יתנסו בעריכה והגשה של תכניות מוסיקה ברדיו. במהלך הסדנה ייחשפו המשתתפים לעקרונות ה –  Play list ושילובו בלוח המשדרים.

 • סדנת ספורט ותקשורת  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

סדנת תקשורת ספורט תיתן כלי עבודה ותשמש כהכנה לעבודה בעולם התקשורת (לא רק ספורט). דרך הספורט נלמד את כל סוגי המדיה הרלוונטיים בעולם התקשורת. הסדנה תתמקד בשלושה סוגים של תקשורת המונים: כתובה ומודפסת (אינטרנט ועיתון), רדיו וטלוויזיה. בכל אחד מהתחומים הסטודנטים יתנסו באופן מעשי, יכינו כתבות וילמדו את עקרונות העבודה שיעזרו להתנסות מעשית בתחום התקשורת.

 • סדנת פרסום מתקדם

הסדנה תהיה המשך ללימודי שנה ב' בפרסום ואסטרטגיה שיווקית, ותנצל את הידע הנרכש כדי ללמוד באופן מעשי את העבודה במשרד הפרסום. הסטודנטים יקימו קבוצות פרסום: בתקציבאות, בפלנינג ובקריאייטיב. הסטודנטים יקבלו בריף מלקוח אמיתי, ינתחו את המוצר ואת המתחרים. בנוסף יגבשו אסטרטגיה מותגית ותקשורתית ובסוף התהליך יציגו קמפיין שלם בפני הלקוח. הסדנה תחולק לקבוצות שיעבדו בנפרד על אותו מוצר ובסופו של יום יתפקדו כמשרדי פרסום המתחרים על אותו לקוח.

 • סדנת פיתוח פורמאטים

בסדנה לפיתוח פורמטים נלמד מהו הפורמט הטלוויזיוני, משעשועון ועד ריאליטי, כיצד מפתחים אותו בעזרת חשיבה יצירתית ומה הופך רעיון טוב לפורמט נמכר. עוד בסדנה נבין איך הופכים רעיון למציאות. התלמידים ילמדו כיצד לבנות עוגנים מקוריים ויגלו היכן למצוא מקורות השראה ותחקיר למשימות, שעשועונים ופורמטים. בנוסף נבדוק האם הפורמטים עובדים בעזרת סדרה של טסטים. הסדנה תעסוק בפורמטים ישראלים ובינלאומיים כאחד.

 • סדנת צילום מתקדם  (מיועדת לשנים ב' ו-ג')

בסדנה נלמד על שימוש נכון במצלמות המכשיר הסלולארי שלכם, דרך מצלמת ה HD וכלה במצלמת הDSLR  עם האפשרות להחליף עדשות, נלמד כיצד לצלם סצנה דוקומנטרית וגם צילום מסוגנן יותר בעזרת תאורה. נשתמש בטכניקות צילום תוך ניצול אביזרים חדשים שנרכשו ע"י המכללה. נעסוק גם בצילום פורטרט וצילום אובייקטים עם נגיעה בצילום פרסומות טלוויזיה.

 • סדנת אפטר אפקט

After Effects היא התוכנה המובילה בשוק ליצירת אפקטים מיוחדים עבור  גרפיקה בתנועה ולאפקטים של וידאו. בסדנה נלמד את עקרונות הבסיס של Motion Graphics באמצעות תוכנת After Effects. התוכנה משתמשת בשכבות המסודרות ברצף זמן (timeline) ליצירת קומפוזיציות מתמונות סטילס וקטעי וידאו. מומלץ להגיע עם ידע קודם בעריכת וידאו ופוטושופ.

 • סדנת בימוי מולטיקאמרה

הסדנה תקנה לסטודנטים את הידע והכלים הנחוצים לתהליך העבודה המורכב של בימוי סצנה במולטיקאמרה. עם דגש על תהליך העבודה וההתמודדות עם המעבר מהטקסט הכתוב/התסריט למסך הטלוויזיה. הסטודנטים ילמדו ויתנסו בסגנונות וגישות שונות של בימוי סצנה לטלוויזיה.  יש לשים לב לתנאי הקדם, סטודנט שלא עבר את אחת הסדנאות ומעוניין להירשם, מוזמן להגיע לראיון אישי.

 

 • סדנת תכנון לוח שידורים ופסטיבל טלוויזיה

הסדנה תעסוק בשיבוץ תכניות בערוץ TV לפי שעות וימי שידור. ננתח את השיקולים לבחירת תכניות, תכנון אופן שיבוצן, בהתאם לסביבה הטלוויזיונית הכללית ותפיסת הערוץ (גם ציבורי וגם מסחרי). נקיים הרצאות אורח בנושאי רייטינג, בחירת תכניות, שיווק וכל מה שמלווה את שוק הטלוויזיה הנוכחי. במהלך סמסטר א' נצפה בתכניות טלוויזיה מובילות בבית ובשיעור ונלמד להכיר מהי טלוויזיה איכותית. בחלק השני של הסדנה נעסוק בהפקת פסטיבל הטלוויזיה "שובר מסך". תנאי קבלה: ראיון אישי.

 • סדנת קמפיין פוליטי

הסדנה תתמקד במסע הבחירות המודרני המבוסס על אמצעי התקשורת. במהלך הסדנה נכיר אסטרטגיות של קמפיין לשיווק פוליטי של מועמדים ומפלגות. כמו כן נבצע ניתוח של ניהול קמפיינים במערכות בחירות בישראל, ברמה המוניציפאלית וברמה הארצית. הסדנה תשלב בין מחקרים תיאורטיים לבין הצד המעשי של ניהול קמפיין בו תהיה התנסות בפועל.

 • סדנת קופירייטינג

משתתפי הסדנה ילמדו את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של יצירת תכנים פרסומיים במגוון אמצעי הפרסום. הלימוד יתבצע תוך עבודה מעשית בהתנסות אישית וקבוצתית במגוון תחומים של עבודת הקופירייטר: חשיבה יצירתית, יצירת מסרים פרסומיים חדים וקולעים, יצירת שמות מותג, סיסמאות, טקסטים שיווקיים, מודעות פרסום, תסריטי טלוויזיה, פרסום באינטרנט וכד'.

 • סדנת תקשורת, הוראה ופרזנטציה

במהלך הסדנה יבחן האספקט החינוכי והפדגוגי של הוראת תקשורת ההמונים בביה"ס העל יסודי. נלמד את תכנית הלימודים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, נכיר סגנונות בהוראת תקשורת, בניית מערך שיעור, מיומנויות של פרזנטציה ועמידה מול קהל. כמו כן, נכיר תכניות חינוך לצפייה ביקורתית והתמודדות עם העיסוק באקטואליה במסגרת הוראת התקשורת. במהלך הסדנה יתמודדו המשתתפים בהוראת מיקרו.

 • אנימציה אינטראקטיבית

הסדנה תקנה כלים לפיתוח חשיבה אינטראקטיבית ורספונסיבית (התאמה לטלפונים חכמים וטאבלטים), תוך שימוש בתוכנת 'פלאש' (Flash) (עם אפשרות להפוך ל-html 5 פורמט המתאים לטלפונים חכמים) פלאש מהווה כלי בסיסי בפיתוח תוכן אינטראקטיבי. במסגרת הסדנה נתנסה בהפיכת תוכן קיים-באנר פרסומי, סרטון אנימציה, לתוכן אינטראקטיבי.