.B.A למצטיינים

תכנית המצטיינים מיועדת לסטודנטים בעלי פוטנציאל אישי גבוה במיוחד. התכנית משולבת במסגרת הלימודים לתואר ראשון ומאפשרת לסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים השונים ולחזק מיומנויות אקדמיות ויישומיות.

ד

ראש המחלקה

ד"ר יועד אליעז

מרכזת המחלקה

גב' פיינשטיין אליכיס איריס

04-6423459

א'-ה' 10:00-12:30

מטרות התכנית

לתרום להכשרת האליטה המחקרית והאינטלקטואלית של האקדמית עמק יזרעאל, על-ידי שילוב סטודנטים בעלי אוריינטציה מחקרית אקדמית במסגרת התכנית.
לתת מענה לסטודנטים יצירתיים בעלי נטייה בינתחומית מובהקת ועניין אמיתי ברעיונות.

תכנית המצטיינים מיועדת לסטודנטים בעלי פוטנציאל אישי גבוה במיוחד. התכנית משולבת במסגרת הלימודים לתואר ראשון ומאפשרת לסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים השונים ולחזק מיומנויות אקדמיות ויישומיות. השתתפות בתכנית עשויה לסייע להצלחה בהשתלבות במסלולי לימודים לתארים מתקדמים.

תכנית הלימודים

מועד ההצטרפות לתכנית: סמסטר ב' בשנת הלימודים השנייה.
משך ההשתתפות בתכנית: עד תום הלימודים (במסגרת שלוש שנות לימוד כמקובל).
תכנית הלימודים מורכבת משני חלקים: קורס בינתחומי משותף לכל תלמידי התכנית ופרויקט אישי המעוגן במסגרת החוג בו לומד הסטודנט. במסגרת דו-חוגית, רשאי יהיה הסטודנט לבחור באיזה משני חוגי הלימוד שלו הוא יבצע את פרויקט המחקר. אופי הפרויקטים המבוצעים במסגרת התכנית יקבע על ידי כל חוג בהתאם לאופי הדיסציפלינה.

המשתתפים בתכנית ילוו בהנחיה אישית. המנחים הם חוקרים מחברי הסגל האקדמי הבכיר באקדמית עמק יזרעאל. התכנית תורכב על פי תחומי העניין של הסטודנט ובהתאם להמלצת המנחה. כל סטודנט בתכנית יידרש להכין פרויקט גמר בתחום התמחותו ולהגישו בסוף שנת הלימודים השלישית. הפרויקטים הנבחרים יוצגו במסגרת הכנס השנתי של התכנית למצטיינים.

הסטודנטים בתכנית יוזמנו להשתתף בסמינרים מחלקתיים של הסגל האקדמי, לרבות ביריד המחקר השנתי.
סטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו עדיפות לתפקיד עוזר מחקר.
כמו כן, יקבלו הסטודנטים עדיפות בהפניה לפעילויות בשכר במסגרת פעילות חברתית למען הקהילה מטעם דיקן הסטודנטים.
לתעודת בוגר אותה יקבל הסטודנט עם סיום לימודיו יצורף אישור כי הסטודנט למד בתכנית B.A. למצטיינים.

    רוצה לדבר עם יועץ.ת הלימודים שלנו?

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ