רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

הקרן הקיימת לישראל יוצאת בקולות קוראים

דירקטוריון והנהלת הקרן הקימת לישראל ממשיכים להוביל את תנופת השקיפות והמינהל התקין בארגון.

כחלק ממהפכת השקיפות, החליט דירקטוריון קק"ל, כי מעתה יאושרו ויבוצעו פרויקטים בשיטת "קולות קוראים" ,

שיפורסמו לציבור בתוך מספר שבועות. אנו קוראים לך להצטרף אלינו למהפכת השקיפות, ולסייע לנו להמשיך

להפריח את השממה ולטפח כל פינה במדינת ישראל.

להלן יוצגו עיקרי מדיניות הפיתוח לשנת 2017 , כפי שנקבעו ע"י דירקטוריון קק"ל והנהלתה.

א. סוגי פרויקטים ותקציב

קק"ל תקצה בשנת 2017 סכום של 70 מיליון ₪ לטובת השתתפותה בפרויקטים מן הסוגים הבאים )"פולים"(:

 

  1. 1. מאגרי מים בפריפריה.
  2. פארקים עירוניים וכפריים, שצ"פים, מצפורים, טיילות, מתקני משחק, יערות קהילתיים, גינות קהילתיות ופרויקטים

    תיירותיים – והכול מחוץ למקרקעי הייעור (תמ"א 22 ).

3.שבילי אופניים / הליכה – מחוץ למקרקעי הייעור (תמ"א 22 ).

  1. מיזמים סביבתיים ושיקום מפגעים סביבתיים – מחוץ למקרקעי הייעור (תמ"א 22 ).
  2. פיתוח נופי (ירוק במוסדות ציבור )כגון: מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, מוסדות רווחה וכו'.

6 . קטגוריות נוספות, שתיקבענה בהחלטת מדיניות.

 

ב. הגופים הזכאים להגיש בקשה להשתתפות קק"ל בפרויקטים (להלן: "הגופים הזכאים") הינם:

 

  • רשות מקומית, כהגדרתה בסעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ"א 1981- ;
  • משרד ממשלתי או תאגיד ממשלתי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992- ;
  • מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992- ;
  • ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וקרן היסוד – המגבית המאוחדת;
  • מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9) 2( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, שבפעילותו יש זיקה מהותית למטרות קק"ל בתחום

פיתוח הארץ;

  • תאגיד עירוני, כהגדרתו בסעיף 249 א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, ותאגיד מים וביוב, כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב,

תשס"א– 200

כחלק מתהליך ההיערכות לקראת פרסום הקולות הקוראים, קק"ל מקיימת בזה הליך של שיתוף ציבור, ומזמינה בזה את

הגופים הזכאים )כהגדרתם בסעיף ב' לעיל(, ככל שהם מעוניינים בכך, להודיע על כוונתם להגיש הצעות להשתתפות קק"ל

בפרויקטים פרי יוזמתם, תוך ציון הפרטים הבאים: שם ותיאור הפונה, תיאור הפרויקט המוצע, תקציב משוער של הפרויקט

המוצע, ובתוכו – התקציב המבוקש להשתתפות קק"ל, לו"ז משוער לביצוע הפרויקט, זהות שותפים נוספים לפרויקט והיקף

השתתפותם המשוער, וכן כל פרט נוסף הרלוונטי לשק"ד הגוף הזכאי.

הפניה תישלח לדוא"ל: KOL-KORE@KKL.ORG.IL עד יום 5.2.17

מובהר בזה, כי מסמך זה אינו "קול קורא", כי אם הליך מקדים ולא מחייב של שיתוף ציבור, המהווה חלק מהיערכות והתארגנות קק"ל לקראת פרסום "קולות קוראים".

פרטים נוספים : http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/protocols/call-for-papers/projects-call-for-papers.pdf

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat