רוצה לקבל פרטים נוספים על לימודים איתנו?

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ טלפוני 1800-30-3000

שעות הפעילות: א'-ה'  8:00 – 16:00

קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל מזמינים חוקרים להגיש הצעת מחקר

קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל מזמינים חוקרים להגיש הצעת מחקר שילווה את המרכז לפיתוח מיזמים חברתיים במחקר הערכה כמפורט להלן.

קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל חברו להקמת מיזם ניסיוני לפיתוח שירותי רווחה -מרכז לפיתוח מיזמים חברתיים )להלן: המרכז( . המרכז יסייע ליזמים חברתיים להבנות

ולפתח פתרונות חדשניים לצרכים של אוכלוסיות במצבי סיכון, כגון: קשישים, אנשים מחוץ למעגל העבודה, אנשים עם מוגבלות, ילדים ונוער בסיכון, משפחות החיות בעוני, ועוד.

הקמת המרכז מבוססת על הגישה של 'חדשנות פתוחה' ) Open innovation (, שלפיה פיתוח חדשני דורש שיתוף פעולה בין מגזרים ובין תחומים .

It is about looking across sectors and finding unexpected partners to help solve knotty problems for mutual benefit

 

 

מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר

ההערכה המחקרית נועדה לסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי ולהעריך בכלי מחקר מדעיים את מידת הצלחת המיזם מבחינת השגת מטרותיו ובפרט את מידת השפעת המיזם על פיתוח

שדה היזמות החברתית בישראל.

 

תפקידי צוות המחקר הם:

.1 לסייע למנהל המרכז וצוותו להגדיר יעדים, תפוקות ותוצאות של המיזם על פי מטרותיו.

היעדים, התפוקות והתוצאות יתייחסו הן לאופן פעולת המרכז והן לפעולת היזמים.

.2 לבנות, בשיתוף מנהל המרכז, צוות המרכז ונציגי המזמינים מדדים לבחון השגת

המטרות והיעדים הן מדדי תפוקות והן מדדי תוצאות. –

.3 להעריך את פעילות המרכז בשני מסלוליו ובפעילויות לקהילה, ולסייע בעיצוב מודל

הפעלה מיטבי.

4 לסייע בהגדרת בסיס נתונים אחיד של פעולות המרכז והיוזמות שיפעלו במסגרתו  ובהגדרת המידע שייכלל בו. לא נדרש מצוות המחקר לסייע בטכנולוגיה של בניית מאגרהנתונים.

.5 לנתח מידע על פעילות המרכז מתוך תוך בסיס הנתונים בכלל זה היקפי המשתתפים במסלולים השונים.

.6 להעריך את תהליך המיון במסלולים ואת החיבור והמעבר ביניהם.

.7 להעריך את ההכשרה שתינתן ליזמים במסגרת המרכז.

.8 להעריך את מודל ההפעלה ולזהות בו נקודות חוזק ונקודות חולשה.

.9 להכין סקירת ספרות שתכלול סקירה על מודלים דומים בארץ ובעולם תוך התייחסות

למודלים שנמצאו מוצלחים.

.10 לבצע פעולות מחקריות נוספות שיידרשו במהלך תקופת ההפעלה הניסיונית

 

המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופן בחירת היוזמות/יזמים שישתתפו במחקר

ולמספרם, ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשו

 

דרישות מהחוקרים:

תנאי סף:

.1 גיבוש צוות הערכה רב תחומי אשר יכלול: –

מומחה/ית בהערכה של תוכניות חברתיות.

    מומחה/ית בתחומי יזמות חברתית ודפוסי פעולה חדשים ומתחדשים בשדה החברתי

    מומחה/ית בתחומי יזמות חברתית ודפוסי פעולה חדשים ומתחדשים בשדה

   מומחה/ים בעל/י יכולת ניתוח במגוון מתודולוגיות מחקר.

 

     הצעת מחקר שתוגש על ידי חוקר/ת המשלב/ת מספר תחומי מומחיות הנדרשים לעיל תתקבל אף היא.

.2 כל המומחים יהיו בעלי תואר שני מחקרי לפחות.

.3 על החוקר/ת הראשי/ת להציג יכולת מוכחת לניהול מחקר בהיקף הנדרש במחקר זה, ובניהול תהליכי עיצוב מדדי ההצלחה והטמעתם

 

תקציב המחקר לתקופה הבסיסית לא יפחת מ 650,000 ולא יעלה על 750,000 , כולל

תקורות ומע"מ

אופן הגשת הצעת המחקר

הצעת המחקר תוגש מודפסת על גבי הטופס "הצעת מחקר להערכת מרכז לפיתוח יזמות

חברתית" המצורף להזמנה זו כנספח ב'. את ההצעות יש לשלוח בדואר אלקטרוני ובנוסף

בארבעה עותקים מודפסים בדואר רגיל אשר יישלח אל גב' תמי אליאב, מנהל המחקר

. והתכנון, המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13 , ירושלים 91909

העותק המקוון יישלח לדוא"ל – tamiel@nioi.gov.i

 

המועד האחרון להגשת הצעות

את הצעת המחקר בצירוף המסמכים הנלווים כאמור בסעיף 13 לעיל, יש להגיש עד לתאריך . 12.2.17

באחריות המציעים לוודא כי הצעתם הגיעה במועד.

 

פרטים מלאים על הקול הקורא : https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/KKMehkarHab2.pdf

 

שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

לייעוץ, השאירו פרטים

WhatsApp chat