תשתיות איחסון

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

26/06/2023

מועד תחילת ההתקשרות

27/06/2023

מועד סיום ההתקשרות

27/06/2024

שם הספק

תים נתקום

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

22,756.5 $

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010: