מערך ההסעדה במכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

19/02/2023

מועד תחילת ההתקשרות

19/02/2023

מועד סיום ההתקשרות

19/02/2026

שם הספק

פלפלת כנרת בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 40 (ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010