מערך שירותי ניקיון במכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

06/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

01/10/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/09/2023

שם הספק

שמיר י.איתן בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010