שירותי ראית חשבון

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

03/07/2023

מועד תחילת ההתקשרות

12/12/2023

מועד סיום ההתקשרות

11/12/2024

שם הספק

רו"ח הורוביץ',אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

102,334 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010