פרויקט מולטימדיה לכיתות המכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

27/04/2023

מועד תחילת ההתקשרות

מועד סיום ההתקשרות

שם הספק

טכנולוגיות מיגון בע"מ G1

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

208,331 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010