מערכות מיזוג אוויר גדולות

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

25/07/2023

מועד תחילת ההתקשרות

01/10/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/03/2024

שם הספק

אלקטרה בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

30,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010