מכרז פומבי מס' 01/21 – רכישת כלי רכב לבעלי תפקידים

1 באוקטובר 2021

בהתאם לשאלות הבהרה שנשלחו על ידי פונים להלן שינוי במפרט מכרז פומבי 01/21