מדיניות הפרטיות

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ ("המכללה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו באתר.

מאגרי מידע
המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע תשלום דמי ההרשמה באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של המכללה. המכללה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה באמצעות אתר האיטרנט הנך מסכים בזאת כי המכללה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. המכללה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להמשיך ולטפל בפנייתך.

בנוסף לאמור לעיל, באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה באמצעות אתר האיטרנט הנך מסכים בזאת כי המכללה תהיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה המכללה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד המכללה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל המכללה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה המכללה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

שינויים במדיניות הפרטיות
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה באמצעות אתר האיטרנט הנך מסכים בזאת כי המכללה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ