תקנון ותנאי שימוש באתר רישום למכללה

1. כללי

1.1 אתר הרישום של המכללה האקדמית עמק יזרעאל (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל הרשמה וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל.

האתר הינו בבעלות המכללה האקדמית עמק יזרעאל בע"מ ("המכללה").

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

1.2 אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רישום באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3 השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המכללה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת המכללה בשום אופן.

 

2. תנאי סף לביצוע עסקה באתר

רשאים לבצע עסקה באתר העומדים בכל התנאים שלהלן:

2.1 אדם שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה
2.2 המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי,
המצוינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור.
2.3 בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.

 

3. פרטי משתמש ופרטיות

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס.

כמו כן, מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.

3.3 כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ייאספו ויישמרו אצל המכללה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות של האתר. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

3.4 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות שמירת הפרטיות של האתר.

 

4. ביטול עסקה

לענין זה, ראו תקנוני שכר לימוד המופיעים מטה.

 

5 . תקלות, ליקויים ופריצות באתר

5.1 אתר הרישום של המכללה מאובטח בטכנולוגיית SSL ובתקן PCI LEVEL 1.

אך, עם זאת יצויין כי האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. המכללה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המכללה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המכללה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמכללה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

5.2 באישורך והסכמתך לתנאי התקנון הנך מסכים בזאת כי למכללה לא תהיה כל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

5.3 רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המכללה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.

המכללה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המכללה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בהסכמה לתקנון זה, בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך נותן הסכמתך כי המכללה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

5.4. המכללה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המכללה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את הרישום נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על הרישום בין מועד פרסום הרישום לבין מועד הרישום פי תנאיו, רשאית המכללה להודיע על ביטול רישום ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין.

 

6 . הפסקת שימוש ושיפוי

6.1 המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

6.2 היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך ובהסכמת לתקנון זה הינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי המכללה, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה הנוגעת לחשיפת הפרטים כאמור.

6.3 הנך מתחייב בזאת לשפות את המכללה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

 

7 . סמכות שיפוט

7.1 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו. סמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

7.2 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

8 . המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

 

 

 

    רוצה לדבר עם יועץ הלימודים שלנו?

    כל השדות הם שדות חובה

    רוצה להתייעץ טלפונית? 8166*

    אפשר גם בווטסאפ