הפעלת מערך טלפוניה במכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

20/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

14/06/2023

מועד סיום ההתקשרות

13/06/2024

שם הספק

טלדור תקשורת בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

200,000 ש"ח לשנה

סעיף הפטור בתקנות

לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010