ביטוח אלמנטרי עבור המכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

31/03/2024

מועד תחילת ההתקשרות

01/04/2024

מועד סיום ההתקשרות

31/03/2025

שם הספק

גבאי חברה לביטוח באמצעות הכשרה חברה לביטוח

תאריך אחרון להגשה

28/03/2024

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 40 (ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010