ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי המכללה ובני משפחותיהם

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

01/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

01/08/2023

מועד סיום ההתקשרות

31/07/2026

שם הספק

הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 40 (ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010