הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ZOOM

חזרה למכרזים