הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ZOOM

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

09/04/2023

מועד תחילת ההתקשרות

מועד סיום ההתקשרות

שם הספק

ZOOM

תאריך אחרון להגשה

24/04/2023

היקף כספי

110,000 ש"ח לשנה אחת

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3 (20(א)( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, תש"ע-2010 וזאת באמצעות קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ כספק יחיד, לפי תקנה 3(18 ) לתקנות