הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – genius system

חזרה למכרזים