הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – genius system

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

07/08/2022

מועד תחילת ההתקשרות

30/08/2022

מועד סיום ההתקשרות

29/08/2027

שם הספק

genius system

תאריך אחרון להגשה

21/08/2022

היקף כספי

25,000 $

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3 (20)(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, וזאת באמצעות חברת Genius System LTD כספק יחיד לפי תקנה 3 (18) לתקנות