הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – Check Point

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

06/07/2022

מועד תחילת ההתקשרות

15/11/2022

מועד סיום ההתקשרות

15/11/2027

שם הספק

Check Point

תאריך אחרון להגשה

20/07/2022

היקף כספי

180,109$

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010.