הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

08/12/2022

מועד תחילת ההתקשרות

29/12/2022

מועד סיום ההתקשרות

29/12/2023

שם הספק

מחב"א

תאריך אחרון להגשה

21/12/2022

היקף כספי

כ- 1.45 מש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(20)(א) לתקנות, בנוגע למאגרי המידע בחו"ל