הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי