הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- אקסליבריס

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

15/12/2022

מועד תחילת ההתקשרות

29/12/2022

מועד סיום ההתקשרות

29/12/2025

שם הספק

אקסליבריס

תאריך אחרון להגשה

28/12/2022

היקף כספי

148,500 ש"ח כולל מע"מ לשנה אחת.

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010.