הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד- אקסליבריס