הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד לבחירת קווי תקשורת למכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

20/02/2023

מועד תחילת ההתקשרות

06/03/2023

מועד סיום ההתקשרות

06/03/2026

שם הספק

בזק בינלאומי

תאריך אחרון להגשה

06/03/2023

היקף כספי

135,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה אחת.

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010.