הוראת קורסים במסלול התמחות חשבונאות

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

15/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

01/10/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/09/2023

שם הספק

ד"ר איציק כוכבי

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

104,834 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010