הפעלת חנות מכשירי כתיבה במכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

27/07/2023

מועד תחילת ההתקשרות

31/07/2023

מועד סיום ההתקשרות

31/07/2024

שם הספק

מכלול ברמן בקמפוס בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

כ-270,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, תש"ע-2010