ביטוח רכבי המכללה ועובדי המכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

20/12/2023

מועד תחילת ההתקשרות

01/01/2024

מועד סיום ההתקשרות

31/12/2024

שם הספק

השיטה ביטוח ופיננסים

תאריך אחרון להגשה

24/12/2023

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 40 (ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010