השתלמות חו"ל

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

14/06/2023

מועד תחילת ההתקשרות

15/06/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/09/2023

שם הספק

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

607,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 40 (ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010