מחב"א מאגר מידע

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

13/11/2023

מועד תחילת ההתקשרות

מועד סיום ההתקשרות

שם הספק

מחב"א

תאריך אחרון להגשה

26/11/2023

היקף כספי

1.716 מש"ח לשנה

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 ותקנה 3(20)(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010