מכונות אוטומטיות ברחבי הקמפוס והמעונות

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

05/09/2023

מועד תחילת ההתקשרות

30/09/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/09/2024

שם הספק

משקר בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

כ-471,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010