מכרז פומבי מס' 01/23- ארגון וליווי השתלמות לחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית עמק יזרעאל

חזרה למכרזים