מערך אבטחה ושמירה במכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

27/11/2023

מועד תחילת ההתקשרות

26/11/2023

מועד סיום ההתקשרות

25/11/2024

שם הספק

טי.אנד.אם סער ביטחון בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע -- 2010