עבודות איטום ותחזוקה שוטפת של גגות מבני המכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

01/04/2023

מועד תחילת ההתקשרות

08/04/2023

מועד סיום ההתקשרות

08/04/2024

שם הספק

פאדל חלבי ובניו בע"מ

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010