פתרונות סריקה, ערבול, ניהול מבחנים

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

24/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

מועד סיום ההתקשרות

שם הספק

תומקס

תאריך אחרון להגשה

10/09/2023

היקף כספי

880,000 ש"ח לשנה

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010