קוולטריק – Oualtrics XM

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

14/12/2023

מועד תחילת ההתקשרות

30/12/2023

מועד סיום ההתקשרות

30/12/2026

שם הספק

קוולטריק

תאריך אחרון להגשה

27/12/2023

היקף כספי

37,500 $

סעיף הפטור בתקנות

לפי תקנה 3(20)(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010.