קורסים ביחידה ללימודי חוץ

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

15/08/2023

מועד תחילת ההתקשרות

מועד סיום ההתקשרות

שם הספק

בן ניסן סייבר

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

351,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010