שירותי פרסום למכללה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

25/12/2023

מועד תחילת ההתקשרות

31/01/2024

מועד סיום ההתקשרות

30/01/2025

שם הספק

מקאן תל אביב

תאריך אחרון להגשה

היקף כספי

כ-4,000,000 ש"ח תקציב שנתי

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.