הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד חברת ברלה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

08/05/2022

מועד תחילת ההתקשרות

24/05/2022

מועד סיום ההתקשרות

24/05/2025

שם הספק

ברלה מקבוצת טלדן בע"מ

תאריך אחרון להגשה

22/05/2022

היקף כספי

200,000 ש"ח לשנה

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18)( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, תש"ע-2010