הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת תוכנות בית השיטה לצורך בחירת תוכנת ניהול למוסדות להשכלה גבוהה

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

19/10/2022

מועד תחילת ההתקשרות

08/11/2022

מועד סיום ההתקשרות

22/11/2027

שם הספק

בית השיטה בע"מ

תאריך אחרון להגשה

07/11/2022

היקף כספי

שנה ראשונה: 570,000 ש"ח שנה שנייה ועד החמישית 800,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.