מכרז פומבי מס' 03/21 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה

31 בינואר 2022

שלום רב, לפניכם קישור למסמכי המכרז, למפרטים ולכתב הכמויות. סיסמא לפתיחת הקישור: 0321. עדכון מסמכי מכרז שפורסם ביום 13.12.21: 1. למען הסר ספק יובהר כי נוספה שורה למסמכי המכרז בעמוד 14 לטבלת פירוט המסמכים הנדרשים כדלקמן:"נספח 11 ונספח 14 חתומים על ידי המציע". 2. למען הסר ספק יובהר כי נפלה טעות בעמוד 3 במספר הטלפון של מזכירות רכש והמספר תוקן כדלקמן: 04-6423435. 3. למען הסר ספק יובהר כי נפלה טעות בעמוד 14 סעיף 8: הבהרות והשלמות יש להגיש עד ליום 29.12.21 תוך ציון שמו ומספרו של המכרז. 4. התווספו לתיקיית תוכניות חלק 3 תוכניות אלומניום ותכניות תברואה. 5. מצורף סיכום מפגש מציעים מיום 22.12.21. 6. מצורף קובץ עדכונים מיום 10.1.22. 7. מצורף קובץ עדכונים נוספים מיום 19.1.22. 8. להלן הודעה חשובה מיום 24.1.22 – דחיית המועד האחרון להגשה.  

תכניות ותשריטי בטיחות

תכניות ותשריטי מיזוג אוויר

תכניות ותשריטי ריהוט