הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם ספק יחיד – ברודקסט דיזיין לצורך רכישת קונסולת שידור DHD

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

08/05/2022

מועד תחילת ההתקשרות

24/05/2022

מועד סיום ההתקשרות

24/05/2022

שם הספק

ברודקסט דיזיין בע"מ

תאריך אחרון להגשה

23/05/2022

היקף כספי

122,000 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(20)(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 (להלן: "התקנות"), וזאת באמצעות חברת ברודקסט דיזיין בע"מ כספק יחיד, לפי תקנה 3(18) לתקנות.