הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם חברת איי.בי.אס לרכישת שרת editshare

חזרה לפטור ממכרזים

מועד פרסום

01/05/2022

מועד תחילת ההתקשרות

15/05/2022

מועד סיום ההתקשרות

24/05/2022

שם הספק

איי.בי.אס אלטמן בע"מ

תאריך אחרון להגשה

10/05/2022

היקף כספי

762,636 ש"ח

סעיף הפטור בתקנות

תקנה 3(20()א( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע-2010