מכרז פומבי 03/22 אספקה והתקנה של ציוד לקפטריה החלבית, לאספרסו בר ולחנות הנוחות במכללה

חזרה למכרזים

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המכללה מיום 26.5.2022, מובאים בזאת להלן מספר עדכונים בנוגע למכרז שבנדון:

  • ערבות לקיום ההצעה – עודכן תאריך תום תוקפה של הערבות וזאת ליום 22.9.2022.
  • ערבות לקיום החוזה – עודכן היקפה הכספי של הערבות, כך שערבות זו תהא על סך של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים).
  • עודכנו המפרטים הטכניים בנספח 8, אשר מצורף למסמכי המכרז (החליף את נספח 8 במתכונתו הקודמת). אנא תשומת ליבכם ללוחות הזמנים הדרושים לאספקה שעודכנו במסמכי המכרז.
  • עודכן כתב הכמויות בהתאם לנספח 9, אשר מצורף למסמכי המכרז (החליף את נספח 9 במתכונתו הקודמת).
  • פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות, אי-התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה מושא המכרז, יש לבצע באמצעות פקס או דוא"ל לכתובתmeitalb@yvc.ac.il, וזאת עד ליום 8.6.2022, תוך ציון שמו ומספרו של המכרז.
  • נדחה בזאת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ונקבע ליום 22.6.2022, שעה 12:00.