מכרז פומבי 03/22 אספקה והתקנה של ציוד לקפטריה החלבית, לאספרסו בר ולחנות הנוחות במכללה

חזרה למכרזים

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המכללה מיום 26.5.2022, מובאים בזאת להלן מספר עדכונים בנוגע למכרז שבנדון:

  • ערבות לקיום ההצעה – עודכן תאריך תום תוקפה של הערבות זה ליום 22.9.2022.
  • ערבות לקיום החוזה – עודכן היקפה הכספי של הערבות, כך שערבות זו תהא על סך של 50,000 ₪ (במים: חמישים אלף שקל חדשים).
  • עודכנו המפרטים הטכניים בנספח 8, אשר מצורף למסמכי המכרז (החליפו את נספח 8 במתכונתו הקודמת). אנא תשומת לבכם ללוחות הזמנים הדרושים לאספקה ​​שעודכנו במסמכי המכרז.
  • עודכן כתב הכמויות בהתאם לנספח 9, אשר מצורף למסמכי המכרז (החליפו את נספח 9 במתכונתו הקודמת).
  • פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות, אי-התאמות או אי-התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או או עניין שכלול במסמכי המכרז או לגבי עבודה מושא המכרז, יש לבצע באמצעות פקס או דוא"ל לכתובתmeitalb@yvc.ac.il, זה עד ליום 8.6.2022, תוך ציון שמו ומספרו של המכרז.
  • נדחה בזאת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ונקבע ליום 22.6.2022, שעה 12:00.