כתב התחייבות לרכישת מנוי לשימוש במתחם עבודה "גורן"- המיועד למעצבים צלמים, מאיירים ומעצבים

(כל הכתוב בלשון זכר בהתחייבות זו מתייחס לשני המינים – זכר ונקבה)

אני, הח"מ (להלן: "בעל המנוי"), מתחייב ומצהיר כלפי המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ (חל"צ) (להלן: "המכללה"), כי:

1. ידוע לי, כי ב"בניין גורן" שבשטחי המכללה קיים מתחם עבודה המורכב מחדרי עבודה, סטודיו לצילום, כיתת מחשבים וכיתות לימוד, אשר שעות הפעילות שלו מפורסמות באתר האינטרנט של המכללה (להלן: "המתחם" ו"שעות פעילות", בהתאמה);

2. ידוע לי, כי לצורך קבלת זכות שימוש במתחם, לרבות בציוד הקיים בו (להלן: "זכות השימוש"), עלי לחתום על כתב התחייבות זה;

3. הובהר לי, שזכות השימוש הינה רק בשעות הפעילות ולמטרת ביצוע עבודותיי האישיות כמאייר או כצלם או כמעצב (להלן: "מטרת השימוש"), וכי אינני רשאי לעשות שימוש בחדרי המתחם לכל מטרה אחרת מלבד למטרת שימוש זו;

4. הובהר לי, כי המכללה רשאית לשנות את שעות הפעילות של המתחם, ובלבד שהדבר עודכן באתר האינטרנט של המכללה;

5. בתום שעות הפעילות אעזוב את המתחם;

6. הובהר לי, שזכות השימוש היא אישית ואינה ניתנת להעברה, וכי אינני רשאי לאפשר גישה למתחם למי מטעמי;

7. מוסכם עלי, כי לצורך קבלת זכות השימוש, עלי לרכוש חבילת נוכחות, הכוללת 10 כניסות למתחם, וזאת בעלות כוללת של 1,500 ₪ (במילים: אלף וחמש מאות ש"ח) (להלן: "חבילת נוכחות");

מוסכם עלי, כי כל כניסה הינה בגין יום אחד בלבד, וזאת במהלך שעות הפעילות בלבד;

8. הובהר לי, כי לא ניתן לרכוש חבילת נוכחות חלקית;

9. ידוע לי, כי תוקף חבילת הנוכחות הינו עד ליום 30.6.2024 וכי לאחר מועד זה לא תותר כניסתי למתחם, גם אם נותרו בחבילת הנוכחות שברשותי כניסות נוספות;

10. הובהר לי, כי למכללה זכות לבטל את חבילת הנוכחות מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של הפרת כתב התחייבות זה, ובמקרה זה תוחזר לי התמורה ששולמה על-ידי עבור חבילת הנוכחות וזאת באופן יחסי בגין הכניסות שטרם נוצלו על-ידי. הובהר לי, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שקיים למכללה במקרה של אובדן ו/או נזק ו/או הפרה שיגרמו למכללה על-ידי;

11. ידוע לי, כי המתחם יכול לשמש מספר בעלי מנויים באותו היום וכן כי למכללה הזכות להגביל את מספר הנכנסים למתחם ביום מסוים;

12. הובהר לי, כי המכללה רשאית למנוע כניסה למתחם בכל מקרה בו המכללה נדרשת לאותו מתחם לצורך פעילות אחרת;

13. בטרם נעשה על-ידי כל שימוש במתחם או בציוד שבו, בדקתי ומצאתי אותם תקינים וראויים לשימוש וללא כל פגם, וכן כי אני יודע להשתמש/להפעיל את הציוד הנמצא במתחם בהתאם להוראות השימוש בו;

14. אעשה במתחם, לרבות בציוד המצוי בו, שימוש סביר, זהיר והוגן, ובהתאם למטרת השימוש, ולא אגרום כל נזק למתחם ו/או לציוד המצוי בו. בכל מקרה של נזק כאמור, אהיה אחראי באופן בלעדי ומלא לנזק;

15. מוסכם עלי, כי תוך שימושי במתחם, על הציוד המצוי בו, לא אגרום להפרעה כלשהי לפעילות המתקיימת בחלקי המתחם האחרים, וכי השימוש יהיה סביר ללא הפרעה לבעלי מנויים אחרים במתחם ולהתנהלות השוטפת במכללה;

16. לא אבצע כל שינוי במתחם ו/או בכל חלק ממנו, לרבות קירותיו החיצוניים, ולא אוציא מחדרי המתחם השונים כל אביזר ו/או ציוד ו/או חלק הצמודים לו ו/או המהווים חלק כלשהו ממנו;

17. הובהר לי, כי אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה, וכי הנהלת המכללה איננה אחראית לכל מקרה של נזק, אובדן או גניבה שייגרם לציוד שלי ו/או לרכוש שלי;

18. מוסכם עלי, כי אפצה את המכללה בכל מקרה של נזק ו/או קלקול ו/או גניבה ו/או היעלמות ציוד למתחם ו/או לאחד מחדריו ו/או לריהוט ולציוד המצוי בכל אחד מחדרי המתחם במשך כל תקופת שהייתי במתחם, ככל שאלה נגרמו באשמתי או שנעשו עקב השימוש שלי;

19. הובהר לי, כי המכללה לא תהיה אחראית כלפי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל אובדן שייגרם לי ו/או לגופי ו/או לרכושי, לרבות לציוד ו/או לרכוש שלי, שנגרמו במהלך שימושי במתחם ו/או באחד מחדריו, לרבות לנזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של צד ג';

20. מוסכם עלי, כי לצורך הבטחת התנהלותי תחת תנאי כתב התחייבות זה ולהבטחת כל נזק ו/או אובדן אשר עלולים להיגרם למכללה בשל שימושי במתחם, יופקד על-ידי לידי המכללה שיק ביטחון על-סך 1,000 ₪ (במילים: אלף ש"ח) (להלן: "שיק הביטחון"). ידוע לי, כי אין בסכום זה כדי להוות פיצוי מלא בגין כל נזק שעלול להיגרם על-ידי ו/או כדי למצות את כלל טענותיה של המכללה כלפי בעניין זה;

כמו כן, מוסכם עלי, כי לא אוכל לעשות שימוש בחבילת הנוכחות שרכשתי בטרם אפקיד את שיק הביטחון;

21. מוסכם עלי, כי מי מטעם המכללה יהיה רשאי להיכנס, בכל עת, לכל אחד מחדרי המתחם בו אעשה שימוש;

22. פרטיי האישיים המפורטים להלן נכונים ומדויקים.