אנחנו

מטרות התכנית

לתרום להכשרת האליטה המחקרית והאינטלקטואלית של האקדמית עמק יזרעאל, על-ידי שילוב סטודנטים בעלי אוריינטציה מחקרית אקדמית במסגרת התכנית.
לפתח את יכולות החשיבה אצל הסטודנטים והסטודנטיות, הן בכתב והן בדיבור, תוך השתתפות בדיון מובנה ומתפתח.
לתת מענה לסטודנטים יצירתיים בעלי נטייה בינתחומית מובהקת ועניין אמיתי ברעיונות.
תכנית המצטיינים מיועדת לסטודנטים בעלי פוטנציאל אישי גבוה במיוחד. התכנית משולבת במסגרת הלימודים לתואר ראשון ומאפשרת לסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים השונים ולחזק מיומנויות אקדמיות ויישומיות. השתתפות בתכנית עשויה לסייע להצלחה בהשתלבות במסלולי לימודים לתארים מתקדמים.

 

תכנית הלימודים

מועד ההצטרפות לתכנית: סמסטר ב' בשנת הלימודים השנייה.
משך ההשתתפות בתכנית: עד תום הלימודים (במסגרת שלוש שנות לימוד כמקובל).
תכנית הלימודים מורכבת משני חלקים: קורס בינתחומי משותף לכל תלמידי התכנית ופרויקט אישי המעוגן במסגרת החוג בו לומד הסטודנט. במסגרת דו-חוגית, הסטודנט יהיה רשאי לבחור באיזה משני חוגי הלימוד שלו הוא יבצע את פרויקט המחקר. אופי הפרויקטים המבוצעים במסגרת התכנית יקבע על ידי כל חוג בהתאם לאופי הדיסציפלינה.
המשתתפים בתכנית ילוו בהנחיה אישית. המנחים הם חוקרים מחברי הסגל האקדמי הבכיר באקדמית עמק יזרעאל. התכנית תורכב על פי תחומי העניין של הסטודנט ובהתאם להמלצת המנחה. כל סטודנט בתכנית יידרש להכין פרויקט גמר בתחום התמחותו ולהגישו בסוף שנת הלימודים השלישית. הפרויקטים הנבחרים יוצגו במסגרת הכנס השנתי של התכנית למצטיינים.
הסטודנטים בתכנית יוזמנו להשתתף בסמינרים מחלקתיים של הסגל האקדמי, לרבות ביריד המחקר השנתי. סטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו עדיפות לתפקיד עוזר מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים עדיפות בהפניה לפעילויות בשכר במסגרת פעילות חברתית למען הקהילה מטעם דיקן הסטודנטים.
לתעודת בוגר אותה יקבל הסטודנט עם סיום לימודיו יצורף אישור כי הסטודנט למד בתכנית B.A. למצטיינים.

מרכיבי התכנית

פרויקט מחקר אישי – כל סטודנט/ית עורך מחקר בהיקף של עבודת מחקר סמינריונית גדולה.
סדנת מצטיינים – בסמסטר א' מתקיים קורס עבור קבוצת המצטיינים בהנחיית ראש התוכנית.
חיבורים – כתיבת 2 חיבורים.
סיור לימודי – סיור בן יום אחד לפי בחירת הסטודנטיות והסטודנטים בתוכנית .

הליך המיון

1. איתור הזכאים/זכאיות להגשת מועמדות – 5% בעלי הציונים הגבוהים זכאות אוטומטית, 5% הבאים אחריהם (בעלי ממוצע של 90 ומעלה) – מועמדים חריגים.
2. הגשת מועמדות – הן הזכאים ה"רגילים" והן ה"חריגים" צריכים להודיע למרכזות החוגים שלהם על רצונם להגיש מועמדות. זכאים חריגים צריכים לצרף מכתב ובו הם מנמקים את המניעים האישיים להגשת המועמדות ואת יעדיהם האקדמיים והמקצועיים לאחר תום הלימודים. מועמדים חריגים יוזמנו לראיון עם ראש התוכנית ועם ד"ר אפרת הדר.
3. הגשת תיק מועמדות – כלל המועמדים והמועמדות שמועמדותם התקבלה יגישו לרכזת התוכנית תיק הכולל: חיבור, הצהרה אישית, קו"ח, גליון ציונים ותמונת פספורט.
4. ועדת קבלה – המועמדים שהגישו תיק יוזמנו לוועדה המורכבת ממרצות ומרצים לראיון קבלה.
5. פרסום החלטות וועדת הקבלה – סמוך לתום הראיונות תפורסם רשימת המועמדות והמועמדים שהתקבלו.
6. מועדי התוכנית –
א. שנה ב' מפגש קבוצתי, מפגש אישי עם ראש התוכנית, כנס.
ב. שנה ג' היא השנה בה מתקיימת התוכנית על כל מרכיביה.

לימודי ב.א. למצטיינים תשפ"ג