נציבות פניות הסטודנטים.ות

הנציבות לפניות הסטודנטים היא הרשות המוסמכת לטפל בבעיות הסטודנטים שלא ניתן לענות עליהן במסגרת ההליכים המקובלים במכללה.
דיקנית הסטודנטים משמשת כנציבת פניות הסטודנטים, ושואבת סמכותה מנשיא המכללה. אל הנציבה זכאי לפנות כל סטודנט (למעט אם הוא
הורחק מלימודים מטעמי משמעת) הסבור כי נגרם לו עוול אישי או קיפוח על ידי מרצה, עובד מנהלי, או כל רשות מרשויות המכללה,
וזאת לאחר שמוצו כל ההליכים המקובלים. כמו כן, סטודנט רשאי לפנות לנציבה על מנת להתייעץ עמה בדבר הגשת קבילה.
קבילה תוגש לנציבת פניות הסטודנטים בכתב ותפרט את המעשים או המחדלים שבגינם היא מוגשת. על הקובל לצרף כל מסמך המצוי בידיו
ושיש לו נגיעה לנושא הקבילה. קבילה תוגש לא יותר מחמישה שבועות מהיום בו התרחשה הסיבה לקבילה. קבילה תוגש בכתב ובחתימתו של הקובל.

במקרה ונשוא הקבילה הוא דיקנית הסטודנטים, או הנושא בתפקיד במשרד דיקן הסטודנטים, יש להפנות את הקבילה לנשיא המכללה.
פניות לנציבת פניות הסטודנטים ניתן להגיש דרך תחנת המידע > דיקנט > נציב פניות סטודנטים.