מילואים

היחידה אמונה על מיצוי זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים

ניתן לפנות לרכזת, גב' רחל צגאי – 04-6423620
בפנייה דרך תחנת המידע >> דיקנט הסטודנטים >> מילואים
בית הסטודנט, בניין 6, קומה 2, חדר 6218

על פי הוראות צה"ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).

 • סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים. הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו או יפעל על פי בנוהל בקשת 58.
 • את טופס הבקשה ניתן למצוא בקישור הבא. יש להגישו דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד תחילת השירות.
 • חובה למלא את כל פרטי הטופס, לצרף את המסמכים הדרושים בו ובנוסף לצרף צילום של צו הקריאה.
  אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).
 • לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
  יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר (טלפון נייד) 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה. המוקד פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
  תשובות תתפרסמנה באתר מילואים באזור האישי.
 • ערעור על החלטת ולת"ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.
 • בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי

 • באחריות הסטודנט לשלוח את הבקשה דרך האיזור האישי למדור ולת"ם לאחר קבלת כל המסמכים המבוקשים.
 • באחריות הסטודנט להתקשר למדור ולת"ם באותו היום בו הוגשה הבקשה ולוודא כי אכן פנייתו התקבלה במדור ולת"ם
  מטלפון נייד בלבד – 1111 (שלוחה 4)
 • באחריות הסטודנט להתקשר ביום הועדה לבירור ההחלטה בעניינו.

אם הנך מעוניין להגיש ערעור עליך לעשות כן 7 ימים מיום קבלת ההחלטה {יש להגיש בקשה מודפסת של הסטודנט}

 • ניתן לבדוק סטאטוס בקשה באתר של מדור ולת"ם דרך כניסה לאזור אישי באתר המילואים.

מייל מדור ולת"ם Valtam@mail.idf.il

סטודנט שישרת במילואים לפחות 14 ימים ברצף או מעל 18 ימים במצטבר, במהלך שנת לימודים אקדמית* בכפוף לאישור על שירות מילואים פעיל יוכל לקבל הכרה של 2 נקודות זכות במהלך לימודיו לתואר לשם כך

 • הסטודנט יפנה בפניה דרך תחנת המידע למזכירות החוג, בצירוף האישורים הרלוונטיים, המעידים על שירות מילואים פעיל של לפחות 14 ימים ברצף או מעל 18 ימים במצטבר באותה שנה אקדמית.
 • בתוכניות דו חוגיות – הסטודנט יפנה דרך פניה בתחנת המידע לאחד החוגים )על פי בחירתו(. אין לפנות לשני החוגים במקביל וההכרה תינתן בחוג אחד בלבד מבין השניים
 • הבקשה תועבר לראש החוג לאישור ולהחלטה על מהות הפטור
 • החוג יודיע את החלטתו בכתב לסטודנט דרך מענה לפניית הסטודנט בתחנת המידע, בצירוף מכתב. ההחלטה תועבר על ידי החוג גם למדור בחינות ולמדור שכ"ל
 • הבקשה של הסטודנט תהיה שנתית. הסטודנט יוכל להגיש בקשה על שירות מצטבר בשנה אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר
 • ההכרה תירשם בגיליון הציונים בשנה העוקבת לשנת שירות המילואים. במקרה חריג, בו סטודנט בשנה ג' יבקש הכרה רטרואקטיבית על שירות מילואים פעיל של 14 ימים לפחות ברצף או מעל 18 ימים מעל 21 ימים שביצע בשנה א', ההכרה תינתן עד תום סמסטר א' בשנה האחרונה ללימודיו בלבד, בכפוף להחלטת ראש החוג ולעמידה בתוכנית הלימודים.
 • סטודנט זכאי להכרה זו פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר.
 • סטודנט לא יוכל לקבל את ההכרה בסמסטר האחרון ללימודיו.
 • בכלל התוכניות – עד תום שנת הלימודים האקדמית. בתוכניות מיוחדות המחייבות לימודי סמסטר קיץ – עד תום סמסטר קיץ.

 • סטודנט השב ממילואים זכאי למכסת צילומים – יש לפנות בצירוף אישור המילואים למשרד אגודת הסטודנטים.
 • מועדי בחינות – יש לעיין בתקנון הבחינות אשר מופיע בשנתון האקדמית עמק יזרעאל.
 • מועדי הגשה – גמישות במועדי הגשת תרגילים, עבודות וכד' – יש לפנות למרצה / מרכזת החוג.
 • סיוע לימודי נוסף – יש לפנות למשרד דיקן הסטודנטים, לגב' רחל צגאי בפניה דרך תחנת המידע לקבלת ייעוץ וסיוע.

 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • מתן זכאות לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירות בשירות מילואים בשל היעדרות בתקופות האמורות.
 • מתן זכאות לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, עד שתי שעות לימודים ביום עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

 

בחינות/הגשת מטלות

 • זכאות לדחיית מועד הגשת מטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות בהם שירת הסטודנט במילואים.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימי מילואים רצופים או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירותו שירות מילואים כאמור.
 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

 

הארכת לימודים

 • זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית.
 • זכאות להאריך לימודים בסמסטר אחד, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהל תקופת לימודיו התקנית.