הפניות בגוף הטקסט

אזכור בגוף העבודה

 • יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום
 • שם המשפחה של המחבר ושנת הפרסום הם המרכיבים הראשונים בכל רשומה ברשימת המקורות בסוף העבודה

הפניה לפרסום עם מחבר אחד

הפניה בתוך הסוגריים:
(שפר, 2020) (Becker, 2020)

הפניה עם מחבר בגוף הטקסט ושנה בסוגריים:
שפר טוען במאמרו….. (2020).

הפניה עם המחבר בגוף הטקסט כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מאמר באנגלית :

 • יש לרשום את שם המחבר בתעתיק עברי בטקסט ובסוגריים בשפת המקור

לפי התיאוריה של גרדנר (Gardner, 1992)…

הפניה לפרסומים עם 2 מחברים

 • יש לציין את שני המחברים בכל הופעה עם וו החיבור ביניהם.

(כהן ולוי, 2001)

(Walker & Allen, 2004)

אזכור מקורות באנגלית

 • שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים.
 • בטקסט אפשר לכתוב בתעתיק עברי, בסוגריים יש לחזור על שם המשפחה בשפת המקור והשנה.

כתיבה באנגלית ואזכור באנגלית כאשר המחבר מופיע כחלק מהטקסט

 • בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים
  שמות המשפחה של המחברים בגוף הטקסט והשנה בסוגריים.

.Allen and Walker in a recent study (2004)

שמות המשפחה של המחברים בסוגריים

(Walker & Allen)

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים.

הפניה לפרסומים עם 3 ויותר מחברים

 • יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים

הפניה בתוך הסוגריים

(כהן ואחרים, 2020)

הפניה עם מחבר בגוף הטקסט ושנה בסוגריים

במחקרם של כהן ואחרים (2020),
….לפי התיאוריה של סמית (Smith et al., 2020)…

מקורות שמופיעים אך ורק בהפניה בגוף הטקסט ולא מופיעים ברשימת המקורות

תקשורת אישית:
תחת הקטגוריה הזאת נכללים כל המקורות שאינם ניתנים לאחזור: מסר מדוא"ל, צ'אט, ראיון אישי, שיחת טלפון, נאום חי (ללא הקלטה), שיעור הוא הרצאה (ללא הקלטה), מצגת משיעור שלא פורסם, תזכיר, מסר מקבוצת דיון ללא ארכיב וכד'.

(T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020)

אתר אינטרנט שלם (ללא התיחסות לחלק מסוים):
יש לרשום בגוף הטקסט את הכתובת האתר בסוגריים.

דוגמה: …אתר הדיסלקטים בישראל מתאר את חווית האדם הדיסלקטי (http://www.dyslexia-il.co.il)

אין לרשום את האתר ברשימת המקורות בסוף העבודה.

מחבר ארגון או תאגיד

 • אזכור בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום, ללא קשר לסוג החומר: בין אם ספר, מאמר, עבודת גמר או מסמך מהאינטרנט

(שדולת הנשים בישראל, 2007)

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003)

 • אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני
 • באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון
(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים
(WHO, 2015)

חסר מחבר, שנה

חסר מחבר

 • יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימת המקורות (בד"כ הכותר או שם הערך האנציקלופדי/מילוני) בצירוף השנה.
 • להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר ללא מחבר.

(New Student Center”, 2002")

 • יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת ללא מחבר.

(מדריך מקוצר לכתיבה ביבליוגרפית, 2021)

(כתב העת הישראלי לאזכורים, 2022)

הפניה בגוף הטקסט לערך אנציקלופדי מקוון ללא מחבר

 • יש להשתמש ב"מרכאות" בשם הערך

לדוגמה: ערך מוויקיפדיה

(List of Oldest Companies", 2022")

חסרה שנה

 • בעברית יש לרשום בסוגריים ל"ת קיצור של: ללא תאריך

כהן (ל"ת)

 • למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של no date

Smith (n.d.)

הפניה בגוף הטקסט לערך אנציקלופדי מקוון ללא מחבר וללא שנה

("שליטה עצמית", ל"ת)

אזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

 • באזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.
  הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.

(אדם, 2005; תורן, 2010)

 • שני פרסומים או יותר של אותו המחבר/מחברים יופיעו לפי שנת ההוצאה שלהם (כרונולוגי עולה), פסיק יבדיל בין השנים של המאמרים השונים.

(כהן, 2001; כהן, 2011)

 • במאמרים שטרם יצאו לאור, לאחר שם המחבר/מחברים, יופיע (בדפוס) במקום שנה. באזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים, אזכור בדפוס יופיע אחרי אזכורים עם שנת הוצאה.

(כהן, 2013; לו, 2022; תורן, בדפוס)

 • מאמרים של אותו המחבר מאותה השנה יופיעו עם סיומת אלפא-ביתית.

(אדם, 2001א, 2001ב)

 • למאמרים ממחברים שונים שיש להם אותו שם משפחה יש להוסיף אות ראשונה של השם הפרטי

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

(ח' כהן, 2001; מ' כהן, 2022)

אזכור מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

 • אם ברשימת המקורות קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה, יש להוסיף לכל האזכורים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001) נמצאו…

….Among studies, we review M.A. Light (2008) and I. Light (2006)

הפניה למקור שניוני (מדרגה שניה) מאמר שמוזכר/מצוטט במאמר שקראת

 • ברשימת המקורות יש לציין את הפרסום שניוני המאזכר/ מצטט בלבד.
 • בגוף העבודה יש לציין את המחברים והשנה של הפרסום הראשוני (המוזכר/מצוטט בפרסום שלא קראת) ושל הפרסום השניוני (שקראת).

במחקר של כהן (1970, כפי שצוטט אצל לוי, 2020)

במחקר של כהן (1970, כפי שמוזכר אצל לוי, 2020)

 • כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) בעברית

נמצא מתאם לתוצאות המחקר (Lyon et al., 2014 כפי שמוזכר אצל כהן, 2020)….

 • כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ומקור שניוני (שקראת) באנגלית

במחקרים רבים נמצאו תוצאות דומות (Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014)

בציטוט של טקסט מדויק מפרסום יש להשתמש במירכאות.

 • ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ועמודים ללא קשר לסוגי החומר: בין אם מדובר בספר, מאמר, עבודת גמר, מסמך מהאינטרנט או כל סוג חומר אחר.
 • כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני אין עימוד. יש לכתוב פסקה או, לחילופין, סמל של פסקה או באנגלית עם הקיצור.para ומספר הפסקה.

 • ציטוט מחבר אחד

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

כהן (2000) מציין ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שם המחבר לא מופיע בטקסט: שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן, 2000, עמ' 301).

 • ציטוט מקור אלקטרוני בעברית

שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט, השנה והפסקה בסוגריים

שפר (1999, פסקה 2) שפר (1999, ¶ 2)

שם המשפחה של המחבר, השנה והפסקה בסוגריים

(שפר, 1999, פסקה 2)

(שפר, 1999, ¶ 2)

 • כתיבה בעברית וציטוט מקורות שפורסמו באנגלית

שם המשפחה של המחבר כתוב בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

 • יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבו נכתב במאמר.
 • אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.
 • בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones 1986, p. 234)

(Smith, 1979, pp. 34-36)

שם המשפחה של המחבר כתוב והשנה והעמוד/עמודים בסוגריים

לפי תיאוריה זו "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199)

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית

(Jones (1998) found that "students often had difficulty using APA style" (p. (199

(Students often have difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199"

מקור אלקטרוני באנגלית

(Myers, 2000, ¶ 5)

(Myers, 2000, para.5)

ציטוט שני מחברים

 • כאשר ישנם 2 מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה.

שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט. השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.

כהן ולוי (2000) כותבים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ולוי, 2000, עמ' 301).

ציטוט מקורות באנגלית

 • בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones & Smith, 1986, p. 234)

(Ward & Lee, 1979, pp. 34-36)

כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים

 • יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר.
  ניתן להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

…לדעת ג'ונס וסמית "Students often had difficulty using APA style"
(Jones & Smith 1998, p.199).

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית

 • בכתיבה באנגלית בגוף הטקסט יש לרשום and מחוץ לסוגריים ו-& בתוך הסוגריים בין המחברים
 • לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

  Jones and Smith (1998) found that "students often had difficulty using APA style" (p. 199)

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

(Students often have difficulty using APA style" (Jones & Smith, 1998, p.199"

מקור אלקטרוני באנגלית

(Myers & Smith, 2000, ¶ 5)

(Myers & Smith, 2000, para.5)

ציטוט מילולי של פרסומים עם 3 ויותר מחברים:

 • יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים.

שמות המחברים מופיעים בגוף הטקסט

כהן ואחרים (2000) מציינים ש"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (עמ' 301).

במחקרם של כהן ואחרים נטען "……" (2020, עמ' 3).

שמות המשפחה של המחברים מופיעים רק בסוגריים

"סטודנטים רבים מתקשים ברישום מקורות לפי שיטת ארגון הפסיכולוגיה האמריקאי" (כהן ואחרים, 2000, עמ' 301).

ציטוט מילולי של מקור באנגלית בכתיבה בעברית

 • שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים.
 • יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר.
 • אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

….לפי התיאוריה של סמית "……" (Smith et al. , 2020, p. 216)

 • בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(Jones et al., 1986, p. 234)

(Jones et al., 1979, pp. 34-36)

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

Jones et al. (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199)

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

(Students often have difficulty using APA style"(Jones et al., 1998, p.199"

לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך בסוגריים

 • כאשר מדובר בפרסום אלקטרוני יש להתיחס לפסקה עם הסמל של פסקה או הקיצור.para
 • שמות המשפחה של המחברים מופיעים בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים.

(כהן , לוי וראובן, 2014, פסקה 3)

(Smith et al., 2015, ¶ 5)

(Smith et al., 2015, para. 5)

מחבר ארגון או תאגיד

שם הארגון מופיע בטקסט, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

שדולת הנשים ישראל (2000) מציינת ש"נשים רבות מרוויחות פחות מגברים במקום העבודה" (עמ' 301).

שם הארגון של המחברים מופיעים רק בסוגריים

"סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2013 – שְׂאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב" (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000, עמ' 301).

בציטוט מקורות באנגלית כאשר שם המשפחה של המחבר מופיע בטקסט והשנה בסוגריים

 • יש לרשום את שם המשפחה של המחבר בשפה שבה מופיע במאמר.
 • אפשר להשתמש בתעתיק עברי לשם לועזי בגוף הטקסט, יש לרשום בסוגריים את שם המחבר בשפת המקור.

…לפי ארגון הבריאות העולמי
"About 830 women die from pregnancy- or childbirth-related complications around the
world every day." (World Health Organization, 2015, p.199)

כותבים באנגלית ומצטטים מאנגלית
בציטוט מעמודים ספציפיים במקור לועזי, יש להשתמש ב-.p לעמוד בודד ו- pp. לשני עמודים או יותר

(World Health Organization., 1986, p. 234)

(American Psychological Association., 1979, pp. 34-36)

 • אם לארגון יש קיצור מוכר אפשר להשתמש בו החל מהאזכור השני
 • באזכור הראשון רושמים את הקיצור בסוגריים מרובעים

אזכור ראשון
(World Health Organization [WHO], 2015)

אזכורים חוזרים
(WHO,  2015)

ציטוט מילולי של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים

 • בציטוט של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים יש לציין את המקורות השונים בתוך סוגריים עם נקודה ופסיק בין המקורות.
 • הסדר בין המקורות יהיה כפי שהם מופיעים ברשימת המקורות בסוף העבודה, כלומר אלפא-ביתי.
 • לכותבים עבודות ומאמרים בעברית זה לא רלוונטי מכיון שבמקרה זה שמות המחברים באנגלית יהיו תמיד בתוך סוגריים

(אדם, 2005, ע' 19; תורן, 2010, ע' 13)

שמות המחברים בטקסט, שנה ועמוד/עמודים בסוגריים

The American Psychological Association (1998) found that "students often had difficulty using APA style" (p. 199)

שמות המחברים, השנה והעמוד/עמודים בסוגריים

Students often have difficulty using APA style" (American Psychological Association, 1998, p.199)"

במאמרים שטרם יצאו לאור

 •  לאחר שם המחבר/מחברים, יופיע (בדפוס) במקום שנה.
 • באזכור של יותר ממקור אחד באותם הסוגריים, אזכור בדפוס יופיע אחרי אזכורים עם שנת הוצאה.

(כהן, 2013, עמ' 3; לו, 2022; עמ' 15; אדם, בדפוס)

ציטוט מקור מהאינטרנט

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2014, פסקה 3)

(American Psychological Association, 2015, ¶ 5)

(American Psychological Association, 2015, para. 5

ציטוט מקורות שמופיעים אך ורק בציטוט מילולי בגוף הטקסט ולא מופיעים ברשימת המקורות

תקשורת אישית

תחת הקטגוריה הזאת נכללים כל המקורות שאינם ניתנים לאחזור: מסר מדוא"ל, צ'אט, ראיון אישי, שיחת טלפון, נאום חי (ללא הקלטה), שיעור הוא הרצאה (ללא הקלטה), מצגת משיעור שלא פורסם, תזכיר, מסר מקבוצת דיון ללא ארכיב וכד'.

(T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020, p. 126)

(א' תמיר, תקשורת אישית, 24 פברואר 2022, פסקה  3)

אתר אינטרנט שלם (ללא התיחסות לחלק מסוים)
יש לרשום בגוף הטקסט את הכתובת האתר בסוגריים.

לדוגמה
…אתר הדיסלקטים בישראל מתאר את חווית האדם הדיסלקטי (http://www.dyslexia-il.co.il)

אין לרשום את האתר ברשימת המקורות בסוף העבודה.

ציטוט מילולי של מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה

אם ברשימת המקורות קיימים שניים או יותר מחברים בעלי שם משפחה זהה, יש להוסיף לכל הציטוטים בגוף הטקסט את האות הראשונה של שמו הפרטי, גם אם מדובר בשנות פרסום שונות.

האזכור יראה כך:

במחקרו של ח' כהן (2001, ע' 2) נמצאו…

תוצאות אחרות מובאים במחקר אחר (מ' כהן, 2008)… 

ברשימה ביבליוגרפית זה יראה כך:

כהן, ח' (2001). כיצד כותבים עבודה אקדמית. המכון לכתיבה נכונה.
כהן, מ' (2008). כתיבה נכונה באקדמיה. הרשות לחקר הכתיבה אקדמית.

ציטוט מילולי ללא מחברים או שנה

חסר מחבר

 • יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימת המקורות (בד"כ הכותר), בצירוף השנה.
 • יש לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת

(מדריך מקוצר לכתיבה ביבליוגרפית, 2021, עמ' 9)

 • להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר

(New Student Center”, 2002, p. 5")

הפניה בגוף הטקסט לערך אנציקלופדי מקוון ללא מחבר. 

 • יש להשתמש ב"מרכאות" בשם הערך.

לדוגמה: ערך מוויקיפדיה

(List of Oldest Companies", 2022")

חסרה שנה

 • בעברית יש לרשום בסוגריים ל"ת קיצור של ללא תאריך

כהן (ל"ת, עמ' 4)

 • למקורות בלועזית יש לרשום n.d. קיצור של: no date

(Smith (n.d., p. 5

הפניה בגוף הטקסט לערך אנציקלופדי ללא מחבר ושנה.

 • יש להשתמש ב"מרכאות" בשם הערך.

("שליטה עצמית", ל"ת)

ציטוט מקור מהאינטרנט

 • אין עימוד, רושמים פסקה

("הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות", 2012, פסקה 3)

(New Student Center”, 2002, ¶ 5")

 

הפניה למקור שניוני (מדרגה שניה) מאמר המצוטט במאמר שקראת

 • ברשימת המקורות יש לציין את הפרסום השניוני המאזכר/מצטט בלבד.
 • בגוף העבודה יש לציין את המחברים והשנה של הפרסום הראשוני (המצוטט בפרסום שלא קראת) ושל הפרסום השניוני (שקראת).

במחקר של כהן נטען "לפי האידיולוגיה הזאת…" (1970, כפי שצוטט אצל לוי, 2020, עמ' 23)

כאשר כותבים בעברית ומצטטים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) בעברית

"נמצא מתאם לתוצאות המחקר" (Lyon et al., 2014 כפי שמצוטט אצל כהן, 2020, עמ' 34).

כאשר כותבים בעברית ומצטטים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) באנגלית

"מחקרים רבים נפלו בפח במכשלה הזאת"( Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014, p.58)

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)