כלי מחקר

  • יש להתיחס לשאלון לפי סוג החומר בו פורסם: מאמר, עבודת גמר, ספר וכד'
  • אם מבחן פורסם בנפרד ועומד בזכות עצמו, יש להתיחס אליו כמו לספר
  • אם קיים מדריך לכלי המחקר, יש לרשום את המדריך ולא את השאלון

מדריך לכלי מחקר

אזכור ורישום כמו לספרים

Tellegen, A., & Ben-Porath, Y. S. (2011). Minnesota Multiphasic Personality
Inventory-2 Resturctured Form (MMPI-2-RF): Technical manual. Pearson

כלי מחקר ללא מדריך

הפרסום עומד בזכות עצמו

אזכור ורישום כמו לספרים

אודם, י' (2002). כתב יד ופסיכודינמיקה: אבחון לפי הטיפולוגיה הגרפולוגית של הפוטנציאות
א-ט. אח.

שאלון מתוך עבודת גמר

אזכור ורישום של עבודת הגמר שממנה נלקח השאלון

דוגמה של שאלון:

שאלון לסווג תפיסת צדק ארגוני

בגוף הטקסט
(סבג, 2005)

ברשימת המקורות

סבג, י' (2005). הקשר בין דפוס התקשרות, צדק ארגוני והתנהגות אזרחית ארגונית [עבודה
לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן].

שאלון שהתפרסם במאמר בכתב עת

אזכור ורישום כמו מאמרים מכתבי עת

דוגמה של שאלון:

שאלון איכות חיים

אזכור בגוף הטקסט
(בר ואחרים, תשע"ב)

ברשימת המקורות

בר, ק', שפירא, ז' ומרכוס, א'-ל' (תשע"ב). מטפלים בקשישים החיים עם דמנציה בקהילה:
הקשר בין מוצא, רמת העומס ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים לבין איכות חיים.
גרונטולוגיה לט(1-2), 37-68.

שאלון מתוך מאגר מידע

התבנית:

מחבר (שנה). שם השאלון [רשומה ממאגר]. שם המאגר. DOI 

  • רושמים את השאלון לפי המקום שבו התפרסם
  • מוסיפים מידע אודות המאגר רק אם המאגר מכיל מידע תיאורי ואדמיניסטרטיבי בנוסף לשאלון עצמו
Alonso-Tapia, Nieto, C., Merino-tejedor, E., Huertas, J.A., & Ruiz, M.
(2018). Situated Goals Questionnaire for University Students
(SGQ-U, CMS-U) [Database record]. PsycTESTS.
https://doi.org/10.1037/t66267-000

מחלקת היעץ, הספריה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל    askus@yvc.ac.il
________________________________________
References
.American Psychological Organization (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)